เทรด ex

มข. ชวนเชิญเที่ยว “เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ” ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

มข. ชวนเชิญเที่ยว “เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ” ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงกังหัน ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ชวนเชิญเที่ยว "เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

สำหรับ “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” เป็นการปลูกและตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกดาวกระจาย ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ดอกบลูซัลเวีย ดอกเสี้ยนฝรั่ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมต้อนรับ แสดงความยินดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับญาติมิตรของบัณฑิตทุกท่านและเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแปลงกังหันจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

มข. ชวนเชิญเที่ยว "เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะในพื้นที่แปลงกังหันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ 8 โดยในระยะเวลา 2 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปลี่ยนค่อนข้างมาก และมีสิ่งใหม่ให้เห็นมากมาย โดยกิจกรรม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” เป็นกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีกว่า 700 คน ร่วมกันระดมความคิดและสร้างสรรค์พื้นที่แปลงกังหัน และมีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และหวังว่าจะมีผู้เยี่ยมชมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษา คณาจารย์ และได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำสิ่งดีๆ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรยากาศของแปลงกังหันมีความคล้ายคลึงกับทุ่งดอกไม้ในต่างประเทศ ผสานกับอากาศที่เย็นสบาย ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะประสบความสำเร็จ และมีผู้เยี่ยมชมมากมายจากทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

มข. ชวนเชิญเที่ยว "เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” มีความเป็นมาโดยในปี 2548 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่แปลงกังหันจึงไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่หลังบ้านต่อไป จึงเริ่มมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดยเริ่มจากการปลูกต้นกาลพฤกษ์ จากนั้นได้ต่อยอดสู่การเปิดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเป็นแปลงกังหันโดยที่นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่เล็งเห็นว่าบัณฑิตหรือรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษายังขาดพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ จึงได้มีการพัฒนาโดยการปลูกดอกไม้ในพื้นที่แปลงขนาดเล็ก และเป็นจุดที่ใกล้กับที่พักอาศัยของรุ่นพี่และบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระยะแรกของแปลงกังหันยังไม่มีการเก็บค่าเข้าชม แต่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะร่วมบริจาคเงินตามที่เห็นสมควร

มข. ชวนเชิญเที่ยว "เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในนามชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมแปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้ สาขาวิชาพืชไร่ โดยแปลงกังหันได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่เป็นผู้ริเริ่มนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ร่วมกับรุ่นน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหมวดพืชไร่ ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ แก่นตะวัน และ ทานตะวัน ในครั้งนั้นประสบความสำเร็จไม่มากนักเนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณ การวางแผนงาน และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบางประเด็น ในปีต่อๆมาและได้ขยายพื้นที่จนเต็ม 5 ไร่ เพิ่มพันธุ์ไม้ดอกที่เหมาะสมและเน้นการพัฒนาด้านฝึกงาน เพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจัง จนในครั้งล่าสุดครั้งที่ 7 ในปี 2562 ประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับการสนุนงบประมาณอย่างดีจากคณะเกษตรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดทำแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทำให้ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมชมงานน้อยกว่า 2 หมื่นคน โดยรายได้ทั้งหมดใช้ในกิจกรรมด้านของนักศึกษาการพัฒนาหมวดพืชไร่ และเป็นทุนในการจัดแข่งขันในปีต่อๆ ไป

ข่าว : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม (เปิดงาน)

มข. ชวนเชิญเที่ยว “เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ” ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร

มข. ชวนเชิญเที่ยว "เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ" ต้อนรับเทศกาลพระราชทานปริญญาบัตร!

ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมสวนแปลงกังหันที่ทาง มขได้จัดขึ้น ทางทีมงาน commupun เองก็ได้ไปถ่ายภาพส่วนต่างๆ รับรองว่าสวยแน่นอนค่ะ ยังไงอย่าลืมแวะเที่ยวถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำที่นานๆมีครั้งกันนะคะ เลิกงาน พักเหนื่อยไปชมสวนกันจ๊าาาา..

ที่มาข้อมูล : th.kku.ac.th

ชุมชนการซื้อขายและแบ่งปันสินค้า Commupun

กดติดตามแฟนเพจได้ที่ Facebook : CommuPun คอมมูปัน

ลงโฆษณา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *